header_banner

Семинар на тема: "Екологични подходи при опазване и съхранение на библиотечни фондове"

Кръгла маса, семинар и уъркшоп

В рамките на предвидените мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта е организирана кръгла маса на тема „Анализ на екологични стратегии приложими в българските институции на паметта“, проведена на 8 юли 2021 година в с. Белчин,  хотел „ Белчин гардън“, на която са представени основните резултати по планираните дейности в първи етап на проекта пред участниците.  Демонстриран е уебсайтът на проекта и са изложени накратко екологичните подходи прилагани в българските институции за опазване и дългосрочно съхранение на писмени колекции.  Идеите и проблемите около изграждането на трайни партньорски връзки с библиотеки, архиви, музеи и други културни институции и организации за търсене и предлагане на професионални обучения, свързани с екологичните стратегии при опазване и съхранение на писменото културно наследство.

  През вторият ден на кръглата маса – 09 юли е проведен уъркшоп , на който са демонстрирани екологичните материали, прилагани при т.н. малка превантивна реставрация на библиотечните фондове. Практически демонстрирани екологични филмопласти разработени специално за различните механични деструкции при писмени колекции, както и деацидифициращ препарат удължаващ живота на колекциите от 3 до 5 пъти.

 През третият ден – 10 юли е проведен семинар, на който са  представени вече обобщените резултати от първия етап на проекта. Времето, отделено за заключителна дискусия и обобщение на резултатите от работата на участниците се превръща в конструктивен разговор и споделяне. Най-активна е дискусията около практическата организация на обучението на библиотекари по въпросите за превантивна консервация и екологично опазване  на библиотечните фондове и за организиране на форми за продължаващо обновяване на компетенциите.

Участия в научни форуми

В рамките на изпълнението на задачата членове на екипа вземат участие в следните научни форуми: 

 • XII International Scientific Conference Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 26-30 May 2020, Barcelona, Spain

 • ХІІ Annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2020, 6-8 July 2020, Palma de Mallorca, Spain

 • XIII Annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2020, 9-10 November 2020, Seville, Spain

 • XXIX International Scientific Conference “Knowledge in Practice”, 1113 December 2020, Bansko, Bulgaria

 • International Conference on Research in Education and Science (ICRES) Международна конференция за изследвания, образование и наука, 1-4 април 2021г. Турция, Анталия

 • XV International Technology, Education and Development Conference

 • Online Conference. 8-9 March, INTED2021

 • VI-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ» 26–28 мая 2021 г. Санкт-Петербург, Россия

 • IX International Scientific Conference “Engineering, Technologies, Education, Security 2021, 07-10.06.2021, Borovets, Bulgaria

 • XXXI International Scientific Conference “The Teacher of the future”, 23-26 юни 2021 г. Будва, Монтенегро

 • ХІІІ annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2021, 5-6 July 2021, Palma de Mallorca, Spain

 • Международна научна конференция 17-19 септември 2020 г. „ Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Русе 2020.

 • ХVIII национална научна конференция“ Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ с международно участие“ - София, 1 – 2 ноември 2020 г.

 • IXX Националната научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Сборник"Екологични подходи при опазване на писмени колекции в български институции"

Image
Loading...