header_banner

Работни пакети

Етаппърви


РАБОТЕН ПАКЕТ 1

Управление на проекта

Период:
постоянен


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Набор от документи, регламентиращи отговорностите по управление. Създаване и развитие на уебсайт на проекта. PR-стратегия и разпространение на резултатите. Закупуване и инсталиране на технологично оборудване.

РАБОТЕН ПАКЕТ 2

Проучване на български практики

Период:
м. януари 2020 г. - м. септември 2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Проучване и изследване на актуални теоретични, методологически и практически практики и проблеми при съхранение и опазване на документалното наследство в България.

РАБОТЕН ПАКЕТ 3

Проучване на чуждестранни добри практики


Период:
м. септември 2020 г. - м. март 2021 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Анализиране на водещи практики и тенденции за изучаване на чуждия опит в изследваната област и обучението по опазване на писменото културно наследство.

РАБОТЕН ПАКЕТ 4

Участия в международни научни конференции и изследователски посещения

Период:
м. юли 2020 г. - м. март 2021 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Участия в:

- QQML, ECIL, IFLA;
- Франция, Париж – Национален институт за културно наследство;
- Италия, Рим - Академия Евротипо, Флоренция / Florens Classical Arts Akademy/, Международна школа по изкуствата Санта Репарата);
- Англия, Лондон – Лондонски университет (University of London), Университетът на Нортхемптън, Училище за редки книги, Британска библиотека

РАБОТЕН ПАКЕТ 5

Организиране на семинар и кръгла маса


Период:
м. януари 2021 г. - м. юни 2021 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В края на първия етап от изпълнението на проекта се планира да бъде организиран семинар и кръгла маса за представяне на идейния проект за изграждане на еко-химичен модел и лаборатория по опазване на писмено културно наследство и внедряването му в образователна среда за университетско, непрекъснато и следдипломно професионално продължаващо обучение в сферата на институциите на паметта с експерти от изследваната област , Национална агенция за професионално образование и др.
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
 1. Въпреки предизвикателствата на пандемичната криза и затварянето на професионалните общности в тесния кръг от решения за изпълнението на неотложни оперативни задачи и дейности, е постигната добра обществена информираност относно целите, задачите и резултатите на проекта и за неговата обществена значимост, чрез виртуални срещи на международни и национални форуми, персонални контакти, конферентни връзки, съвместно сътрудничество и др., с което се създава необходимата нагласа и мотивация у бъдещи партньори за по-нататъшно развитие на проектните идеи.
 2. Проучени са методологическите и практически проблеми при съхраняване и опазване на документалните колекции, съхранявани в българските „ институции на паметта“.
 3. Разработен е иновативен, екологичен , концептуално-структурен модел на интервенционна консервация на книжовно наследство с практическо приложение на екологичния, статичен метод „ аноксия“, използващ кислородни абсорбери за лечение, превенция и дългосрочно съхранение на писмените паметници на културата.
 4. Проучени са международни водещи практики и тенденции, необходими за изграждането на съвременен модел за управление на процесите „ съхранение и опазване“ на писмено културно наследство.
 5. През първия етап на проекта се обоснова необходимостта от концепция за създаването на стратегия за опазване на документалното наследство на Република България, свързана със създаването на алгоритъм на програма за внедрен контрол на вредителите , като част от стратегическото управление на всяка институция, съхраняваща културно наследство.
 6. С реализирането на първи етап на проекта са поставени основите за обединяване на регионалните библиотеки, читалища, музеи и др. с апел „ Опазване на бъдещето“ . Извършена е оценка на съществуващите концепции и предложения за ефективни решения с насоченост към създаване на национална стратегия за опазване на българската памет.
 7. Постигнатите резултати са внедрени в интерактивна образователна среда в сферата на културните и творческите индустрии и е създаден комуникационен модел на иновативна образователна среда за личностно и общностно развитие в процеса на учене през целия живот.
 8. Изследвани са основните фактори, причини, следствия, които възпрепятстват и способстват условията за създаване на устойчива дигитална среда и на ефективен комуникационен модел на иновативна културно-образователна среда, които да подобрят и ускорят процеса на повишаване на качеството на знанията, уменията и компетенциите в съответните професионални области, успоредно с процеса на гражданско образование и висока социална култура.
 9. Намерени са механизми за създаване на сътрудничество с институциите на паметта, които са заинтересовани страни от повишаването на квалификацията на своите служители в сферата на екологичното опазване на колекциите.
 10. Създадени са предпоставки за активно стимулиране на научните изследвания в областта на приложението на информационните системи, платформи и технологии за създаване на сигурна информационно-комуникационна среда за развитие на продължаващото обучение в сферата на културните и творческите индустрии.
 11. Изследвано е състоянието на актуалните теоретични, методологични и практически проблеми на продължаващото обучение в сферата на културните и творческите индустрии. Проектът представя сериозни научни постижения в областта на фундаменталните изследвания на ученето през целия живот и професионалната изява чрез адекватни компетентности и умения, и ангажира научната общност от областта на социалните и хуманитарните дисциплини с проблемите и влиятелността на иновациите и комуникациите в образователната парадигма на XXI век.
 12. Всички постигнати резултати, отразени в научните ресурси на проекта, са предоставени на свободен достъп на уебсайта на проекта, който се явява и платформа за образователно развитие – с предназначение за свободно ползване от всички заинтересовани страни.
 13. Направени са сериозни стъпки за осъществяване на съвместни програми за обучение и практика между образователни, културни и творчески институции.
 14. Постигнати са резултати и в насърчаването на изследователския интерес на обучаващи се чрез участие в различни проекти и инициативи, обучителни секции, уъркшопове и курсове за придобиване на нови знания и научни компетенции, свързани със следдипломното професионално и продължаващо обучение в сферата на опазване и съхранение на писмено културно наследство.
 15. Акумулиран е нов опит и богат материал от информация и знание, които да служат и занапред при научни разработки, учебни програми, идейни проекти и др. форми на между- научен обмен.
 16. Проектът представя сериозни научни постижения и популяризира научната комуникация по проблемите на професионалното обучение и образование. Създадени са научни продукти в резултат от научноизследователската дейност на проекта – написани, редактирани и публикувани са статии, доклади, сборник в електронен и традиционен формат, студии и анализи, и библиографски ресурси, голяма част от които в реферирани издания, чиито обем надхвърля предвидените в първоначалното планиране на проекта.
 17. Стимулирана е публикационната активност и научното развитие на участниците в проекта: един докторант е дипломиран в образователната и научна степен „доктор“. Създадена е възможност за участие на докторанти и студенти в изследователските задачи по проекта. Член на екипа е вписан в публичният регистър на Република България по чл.165 от Закона за културното наследство.
 18. Създаден е специализиран уебсайт по проблематиката на проекта, който се явява и платформа за неговото развитие като дигитална образователна среда. Осъществени са жива обратна връзка, анализ и мониторинг.
 19. Организирани и проведени са семинари, обучения и кръгла маса за популяризирането на проекта и за представянето на еко-химичния модел за опазване на писмено културно наследство и на всички постигнати резултати от проекта.
 20. Постиженията и резултатите от изпълнението на първия етап на проекта са явни и достъпни и представляват основа за бъдещо устойчиво продължение на проектните цели и за координация с университетски, училищни, културни, професионални, правителствени ръководства и научни екипи.
 21. Осъществената PR-стратегия изпълнява заложените цели за постигане на широка обществена информираност относно задачите и резултатите на проекта и на неговата значимост за научните среди; осигурена е писмена и визуална идентификация на подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на МОН; създадена е нагласа за привличане на партньори за бъдещо развитие на проектните идеи.
Устойчивостта на проекта е заложена в изброените резултати, които създават условия за постигане на утвърдени критерии, измерители и индикатори за качество в професионалното обучение и образование през целия живот, залегнали в ключовите документи на: 

- Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г.;
- Оперативната Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), 
- Оперативната програма за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР); 
- „Образование и обучение 2020“ на Копенхагенския процес; 
- Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2030“;
- Европейската комисия „Нови умения – за нови работни места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“; 
- „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274);
- „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“ (COM(2020)0276);
- „Изграждане на европейското пространство за образование до 2025 г.“ (COM(2020)0625);
- „План за действие в областта на цифровото образование – Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624);
- Европейския социален фонд (ESF) за подкрепа на професионалното обучение и образование (ПОО), обучение за умения и приобщаващи услуги;  
- Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); 
- Европейската рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET), на Рамката за образование и обучение (ЕT 2020); 
- документите за Европейско образователно пространство до 2025 г.; 
- „Еразъм+“ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот и новата програма „Еразъм след 2020 г.“;
- „Професионалното образование и обучение в Европа (1995-2035). Сценарии за европейското професионално образование и обучение през ХХІ век“, CEDEFOP, 2020 г.;
- „ПОО във времена на криза: изграждане на основи за издръжливи системи за професионално образование и обучение“, ОИСР, 6 май 2020;
- Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (2020/2767(RSP)).
- и в много други стратегически програми и документи, свързани със сътрудничеството и иновациите за добри практики (KA2) на програма Еразъм+ за секторни алианси на уменията при професионалното образование и обучение; New Skills Agenda; Upskilling Pathways; Strategic Framework Education and Training 2020.

Етапвтори


РАБОТЕН ПАКЕТ 1

Управление на проекта

Период:
постоянен


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Оформление на текущите материали, свързани с управлението на проекта: изготвяне на план за действие; периодични доклади за напредъка на проекта, протоколи, набор от документи с отговорности за управление на проекта, уебсайт, развит до платформа и PR материали

РАБОТЕН ПАКЕТ 2

Изграждане на лаборатория

Период:
м. септември 2021 г. - м. декември 2021 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Закупуване на оборудване, необходимо за вторият етап - изграждане на лаборатория за обучения и осъществяване на връзка между образователните и културните институции, и обучаемите.

РАБОТЕН ПАКЕТ 3

Разработване на еко-химичен, структурно –концептуален модел и теоретичен апарат

Период:
м. декември 2021 г. - м. август 2022 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Разработване на еко-химичен, структурно –концептуален модел и теоретичен апарат за съхранение, консервация и реставрация на писмено културно наследство. Реализиране на съвместни програми за обучение и практика между образователните и културни институции.

РАБОТЕН ПАКЕТ 4

Изследователски посещения в чужбина до Испания 

Период:
м. юли 2021 г. - м. декември 2022 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Барселонски университет - биологически факултет, Германия, Щутгарт Fördervereinigung Buchbinder-Colleg eV, Швейцария – център дел Бел Либро Аскона. По време на тези посещения се предвижда да се осъществяват изследвания, да се събират материали и да се организират работни срещи с ръководството на институциите с цел обмяна на опит. Популяризиране на изследвания и резултати по проблематиката на проекта.

РАБОТЕН ПАКЕТ 5

Заключителен семинар


Период:
м. юли 2022 г. - м. декември 2022 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Провеждане на заключителен семинар с български и чуждестранни научни специалисти и професионалисти в областта на опазване на документалното наследство и прилагането на иновативния еко-химичен модел в образователното пространство. Издаване, превод, представяне и разпространение на създадените по време на проекта научни продукти, доклади, публикации и електронен сборник.