header_banner
Image
Image

Ръководител на проекта

Д-р инж. химик Искра Цветанска е главен експерт в „Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране“ – LibLab и преподавател в УниБИТ. Дългогодишен експерт– реставратор в лабораторията за 11 консервация и реставрация на Националната библиотека. Научните и интереси са насочени към алтернативните екологични подходи за дългосрочно съхранение на писменото културно наследство и към иновативните концепции в идентификацията, опазването, съхраняването, социализацията и мениджмънта на документалното наследство. Участва в редица изследвания в областта на физико- химичния анализ на документи с различни мастила, химията на реставрационно-консервационите процеси, биокорозиите на книжовните паметници, превантивно опазване и съхранение на застрашени колекции, управление на библиотечни фондове и др. През 2017 г. с колега регистрира полезен модел „Система за съхранение и опазване “ № 2736- Патентно ведомство на РБ. Внедрява аноксичните методи в България за екологична дезинфекция и дезинсекция на обекти от културното наследство. Разработва капсула за дългосрочно съхранение на ценни реликви с кислородни абсорбери. В такива „капсули на времето“ поставя ценни за България документи, съхранявани в трезора на БНБ - тефтерчето на Левски, Ботев и др. Член на работна комисия за опазване на библиотечните фондове в България и на Международната асоциация IADA International Association of Books and Paper conservators. Участва в национални и международни конференции по въпросите на консервацията и реставрацията на документално наследство и превантивното опазване на фондовете. Има редица публикации в тази облас, участва в проект „Иновативен модел за изследване и социализация на странджанското книжовнодокументално културно наследство“. В изследователската си работа има натрупан опит в химията на деструктивните процеси и реставрационно- консервационните интервенции на ценни документи, а дългогодишната и практика на експерт- реставратор, изследовател и преподавател е гарант за управлението на проекта и за създаване на полезни научни продукти, наръчници и др.

Членове на научния колектив

Image

проф. дфн Иванка Янкова

С голям международен опит е проф. дфн Иванка Янкова. Дългогодишен декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ. Проф. Янкова е и Директор на Центъра за професионално обучение към УниБИТ, председател на Асоциацията на Университетските библиотеки. Има незаменим опит в преподаването на курсове за професионално и продължаващо обучение, при това в различни формати – редовно, задочно и дистанционно. Осъществила множество проекти и изследвания в областта на организацията, управлението и маркетинга на културните институции, приложението на информационните и комуникационните технологии в културните институции; на съвременното информационно осигуряване и дигитализацията на фондове, както и в областта на историята на българската литература и на историко-социологическите изследвания на Българското възраждане. Един от най-търсените експерти в тези области, участник в комисии, кръгли маси и създаване на редица правителствени документи, свързани с повишаване на нивото на българския научен продукт; пионер при създаването на модели – електронни бази данни на публикационна активност и качество на българските учени; декан, научен ръководител и преподавател, основател на Първата катедра по библиотечен мениджмънт в България и изградил екип от последователи и изследователи в тази област, който има изключително модерно мислене и способности да организира иновативни проекти – български и международни. Тя е участник и в Интензивна програма „Библиотечноинформационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“ – (София, 2011 и Загреб, 2012 г). Проф. Янкова, съвместно с проф. д.ик.н. Стоян Денчев осъществяват проект „Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство“, ФНИ (МОН). Ръководител е на голям проект на ЕСФ ОП РЧР „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство“ от 2012 г. 
Image

Проф. дн Ирена Петева

Проф. дн Ирена Петева е Ректор на УниБИТ, с богат управленски опит и многобройни контакти, ще допринесе за успешното осъществяване и коректно разпространяване на резултатите от проекта. Доктор е по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ и професор в катедра Национална сигурност, УниБИТ. Основната област на научни изследвания и интереси на проф. дн Петева е територията на електронното управление и информационния мениджмънт. Научните изследвания на проф. Петева са и в областта на концепциите и политиките по информационна сигурност, достъп до информация, опазване и социализация на културно наследство. Участва в редица значими проекти, сред които: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“; „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностни и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“; „Иновативен модел за изследване и социализация на странджанското книжовно-документално културно наследство“; „Концептуален модел за генериране на доверие и лидерски позиции на базата на имидж в университетска информационна среда“; „Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство в университетска информационна среда“ – всички към различни конкурсни сесии на ФНИ, както и в редица други проекти.
Image

Доц. д-р инж. Веска Лашева

Доц. д-р инж. Веска Лашева е преподавател в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ – София, катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“. Ръководител е на магистърска програма „ Консервация и реставрация на хартия“ в ХТМУ. Научните и интереси и изследвания са в областта на: технологията и свойствата на хартията, стареене , консервация и реставрация на хартия, опаковки, вторични влакнести материали, високодобивни влакнести материали, целулоза, химични спомагателни вещества в целулозно-хартиената промишленост, опазване на околната среда, опазване на културно-историческо наследство и др. В тези области доц. д-р инж. Лашева има над 60 научни публикации, в това число и монографии. Специализации в чужбина- COST Action FP 1104 ; COST Action FP 1405. Председател е на ТК 73 към БДС и експерт към Техническа комисия при БАС. Допринася с изследванията си и е полезна за проекта с опита, придобит в много научноизследователски проекти. В изследователската си работа има натрупан опит в химичният анализ на хартия, в изграждането на модели за съхранение на обекти от културното наследство с антибактериални свойства, усъвършенстване на информационната квалификация и умения на студенти и докторанти.
Image

Доц. д-р Румелина Василева

Доц. д-р Румелина Василева – е преподавател в УниБИТ, както и в Центъра за професионално обучение към Университета. Участва в различни изследователски проекти и редица изследвания в областта на информационното осигуряване, маркетинга, управлението на знания, управлението на човешките ресурси, обучаваща библиотека, учеща се 13 организация, управление на библиотечни фондове, библиотечни автоматизирани системи за обработка на информация и др. През 2012г. доц. Василева е преподавател по Интензивна програма „Библиотечно –информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“ – Хърватска. Също така участва в следващата проектна година на ИП БИКМ-АЛУ, която се провежда в Анкара. През 2012-2013 г. участва като ръководител на изследователски колектив в проект на ФНИ на МОМН „Авторско правна политика на библиотечните и културни институции“ – К01/0002 от 21.11. 2012 г. От 2013 г. е и експерт на Факултетно звено по Дистанционно обучение на Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) в рамките на проект на ЕСФ ОП РЧР „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство – BG051PO0001-4.3.04-0039 – и координира изцяло дейностите по обучението на обучители и създаването на учебно съдържание за обучение на студентите в пет магистърски програми в платформа ILIAS. Изследванията й на опита на други страни в областта на образованието по БИН и управлението на човешките ресурси в културните организации е безценен при формулирането и моделирането на изискванията към научните продукти на проекта, а дългогодишната й практика на библиотечен специалист, изследовател и преподавател е гарант за управлението на проекта и за създаване на полезни научни продукти, наръчници, анкетни карти и др. 
Image

Доц. д-р Силвия Станчева

Доц. д-р Силвия Станчева е преподавател в УниБИТ, както и към Центъра за професионално обучение. Работи години наред като част от различни изследователски проекти и под нейно ръководство са осъществени редица изследвания в областта на информационната грамотност. Публикувала у нас и в чужбина в кратък период високо експертни научни изследвания и с преподавателския си опит допълва екипа. Научните ѝ интереси са в областта на продължаващото обучение, информационната грамотност, библиотечно-информационното осигуряване и автоматизирано търсене на информация; обучението за работа с електронен каталог и търсене в бази-данни; поддръжката на техника и софтуерни разработки; адаптираните библиотечни услуги за хора с намалено зрение; изготвянето и представянето на презентации, свързани с работните процеси и по проекти; изготвянето на библиографски указатели, алманаси. През 2013 г. доц. д-р Силвия Станчева е преподавател по Интензивна програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“ – Анкара. Тя има незаменим опит в преподаването на курсове в различни форми на обучение (редовно, задочно, дистанционно и продължаващо обучение). Администратор е по технологично и логистично осигуряване на Факултетното звено по дистанционно обучение на ФБКН в рамките на проект на ЕСФ ОП РЧР „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство“ от 2012 г.
Image

докторант Деница Димитрова

Докторантите Илияна Камбурова и Деница Димитрова се присъединяват с ентусиазъм към проекта и вече имат публикувани изследвания и доклади в областта на ученето през целия живот и информационната грамотност. Илиана Камбурова е магистър по консервация и реставрация на книги, познава чувствителността на консервационната теория и практика. Деница Димитрова е технически секретар на Центъра за професионално обучение към УниБИТ и участник в проект „Интензивна програма „Библиотечно – информационен и 14 културен мениджмънт – академично лятно училище“, част от секторна програма за Учене през целия живот – ЕРАЗЪМ.
Image

докторант Илияна Камбурова